PRAVIDLA SOUTĚŽE O 2 ZPÁTEČNÍ LETENKY PRAHA - PAŘÍŽ

1.    POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Francouzský institut v Praze, se sídlem Štěpánská 35, Praha 1, DIČ: CZ600121342 (dále jen „Pořadatel“).
Pořadatel v rámci soutěže spolupracuje se společností Air France, která poskytne výherci 2 zpáteční letenky Praha-Paříž.

2.    TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž proběhne v období od 23. 11. 2023 od 18 hodin do 28. 11. 2023 do 12 hodin.

3.    ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Do soutěže budou zařazeni všichni, kteří splní podmínky soutěže, dále jen „soutěžící“. Soutěžícím se může stát plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let, a trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky. 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele soutěže, jakož i osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo rodinný příslušník, výhra se nepředá.

Pořadatel si vyhrazují právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru nebo odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.

4.    PRINCIP A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastník se zapojí do soutěže o letenky tak, že v době konání soutěže na tomto odkazu bude hlasovat o nejlepší film ze Sekce výběr české kritiky.
Do soutěže se může každý účastník zapojit pouze jednou.

5.    VÝHERCE SOUTĚŽE

Po skončení soutěže vylosuje Pořadatel 1 soutěžícího, kteří splnil podmínky soutěže. Losování proběhne za účasti minimálně tří zástupců pořadatele určených podle jeho interních pravidel. 

Výherce získá 2 zpáteční letenky v ekonomické třídě Praha–Paříž v období 15. 12. 2023 do 31. 5. 2024. Rezervace letenek je nutné provést se společností Air France nejpozději do 15. 12. 2023. Pokud rezervace nebude provedena do tohoto data, vítěz ztrácí nárok na výhru. Při výběru letenek mohou existovat určitá omezení podle dostupnosti daných letů. 

Výhru nelze směnit za hotovost. Letenky mohou být využity pouze výhercem a jeho doprovodem. Obě letenky musí být využity pro stejné lety.

6.    VYHLÁŠENÍ A KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCŮ

Vyhodnocení soutěže proběhne v sídle pořadatele soutěže nejpozději do 1. 12. 2023. Výherce bude o výhře informován mailem, který uvedl do formuláře při hlasování o nejlepší film. Vyrozumění proběhne nejpozději do 4. 12. 2023.  V případě, že výherce nepotvrdí e-mailem nejpozději do 6. 12. 2023, že má zájem o výhru, bude vylosován jiný výherce. Jakmile výherce potvrdí zájem o výhru, předá pořadatel jeho osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) společnosti AIR FRANCE za účelem dohodnutí termínů a vystavení letenek.

Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí, že v případě, že se stane výhercem, může být zveřejněno jeho jméno (ve tvaru Josef N. z Brna) na webové stránce www.festivalff.cz v příspěvku o vyhodnocení soutěže.

7.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje každého účastníka soutěže v následujícím rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa slouží Pořadateli pouze za účelem realizace soutěže a jejího vyhodnocení.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a na dobu nutnou pro informování o výhře a předání výhry, nejpozději do 15. 12. 2023. 

Výherce soutěže zároveň souhlasí, že jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa, budou předány společnosti AIR FRANCE za účelem vystavení výhry.

8.    OSTATNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastí nevzniká účastníkovi právní nárok na výhru v soutěži. 

Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoliv bez náhrady ukončit či zrušit, stejně tak jako změnit kdykoliv a jakýmkoliv způsobem tato pravidla. 

Detaily ohledně vystavení letenek a jejich předání výherci si výherce řeší výhradně se společností Air France. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případnou reklamaci ohledně letenek.

Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem soutěže se řídí právním řádem České republiky.